Lifestyle
รวมภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน

รวมภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน

บทความนี้เราจะมาพูดถึงภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีนกัน
ว่าเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน คุณจำเป็นต้องจ่ายภาษีใดบ้าง
ว่าแล้วก็อย่ามัวเสียเวลา เราไปหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันที่บทความ
“รวมภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน” นี้เลย
รวมภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน

 • ภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน คือ ภาษีอากรขาเข้า หมายถึง
  ภาษีเงินได้ที่เป็นรายได้หลักของประเทศ
  ที่กรมศุลกากรนั้นถูกกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บจากการ
  นำเข้าสินค้าจากจีนหรือส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ
  ซึ่งภาษีที่จะทำการจัดเก็บนั้น มีข้อบังคับดังนี้ คือ
  หากเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านการถือเข้ามาเป็นของติดตัว
  สินค้าเหล่านั้นจะต้องมีมูลค่าต่ำกว่า 20,000 บาท
  กฎหมายจึงจะยกเว้นการชำระภาษีให้
  และหากเป็นสินค้าที่นำเข้าสินค้าจากจีนผ่านชิปปิ้ง สินค้านั้น ๆ
  จะต้องมีมูลค่าที่รวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งเกิน 1,500 บาท
  จึงจะเรียกเก็บค่าภาษีอากร แต่หากต่ำกว่า 1,500
  บาทนั้นจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีนั่นเอง
 • ภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน คือ ภาษีสรรพสามิต หมายถึง
  ภาษีทีเรียกเก็บเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีเหตุผลที่จำเป็นจะต้องเสียภาษีเยอะกว่
  าสินค้าในกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่
  สินค้าที่บริโภคแล้วอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย สินค้าฟุ่มเฟือย
  สินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องดื่ม น้ำมัน รถยนต์
  เรือยอชต์ น้ำหอม เครื่องถักทอที่ทำมาจากขนสัตว์ สุราและยาสูบ
  เป็นต้น
 • ภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน คือ ภาษีเพื่อมหาดไทย
  ภาษีส่วนนี้นั้นจะต้องมีการเรียกเก็บต่อเมื่อเราได้มีการชำระภาษีสรรพสามิ
  ตเท่านั้น
  ซึ่งสินค้าที่จะต้องเสียภาษีมหาดไทยก็จะเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันกับสินค้
  าในกลุ่มของภาษีสรรพาสามิตอันได้แก่ ไพ่ สุรา น้ำหอม แบตเตอรี่
  เป็นต้น

และภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน ภาษีสุดท้าย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(VAT)
เป็นภาษีที่มีการเรียกเก็บทั้งการนำเข้าสินค้าจากจีนและการจำหน่ายสินค้าภ
ายในประเทศ
เพราะเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิ
ตสินค้าหรือบริการ ซึ่งปัจจุบันนั้นมีการเรียกเก็บอยู่ที่ 7 %
ซึ่งสำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้น
จะเรียกเก็บเช่นเดียวกันเดียวกับการเรียกเก็ฐภาษีอากรขาเข้า
คือจะจัดเก็บต่อเมื่อมีการนำเข้าสินค้าเข้ามาภายในประเทศเกินกว่าที่กฎหมา
ยกำหนด

Leave a Reply

Your email address will not be published.